[1]
Pust, H.-C. 2006. Die BfZ auf dem Historikertag. WLBforum. 8, 2/3 (Jan. 2006), 44–45. DOI:https://doi.org/10.53458/wlbf.v8i2/3.433.