Gramlich, M. (2018). Der Nachlass von Walter Brudi. WLBforum, 20(2), 44–45. https://doi.org/10.53458/wlbf.v20i2.223