Losert, K. (2013). Heimkehr eines Fragments. WLBforum, 15(2), 40–41. https://doi.org/10.53458/wlbf.v15i2.261