Herrmann, C. (2012). Unikale Bibel mit lebenspraktischen Bezügen. WLBforum, 14(2), 38–40. https://doi.org/10.53458/wlbf.v14i2.382