Pust, H.-C. (2006). Die BfZ auf dem Historikertag. WLBforum, 8(2/3), 44–45. https://doi.org/10.53458/wlbf.v8i2/3.433