Trost, V. (2001). Buchbinderwerkstatt auf Reisen. WLBforum, 3(1), 21–22. https://doi.org/10.53458/wlbf.v3i1.487