Scholz, C. (2000). Internet @ Bibliotheken : digital & real: 5. InetBib-Tagung. WLBforum, 2(2), 13–15. https://doi.org/10.53458/wlbf.v2i2.524