Lederer, A. (2020). Zur Architektur der WLB. WLBforum, 22(2), 8–11. https://doi.org/10.53458/wlbf.v22i2.64