Pust, H.-C. „London Underground Map“. WLBforum, Bd. 21, Nr. 1, 2019, S. 40-41, doi:10.53458/wlbf.v21i1.133.