Gramlich, M. „Der Nachlass Von Walter Brudi“. WLBforum, Bd. 20, Nr. 2, 2018, S. 44-45, doi:10.53458/wlbf.v20i2.223.