Abele, S. „Kassenautomaten Mit Verbessertem Quittungsdruck“. WLBforum, Bd. 18, Nr. 1, 2016, S. 26-27, doi:10.53458/wlbf.v18i1.237.