Losert, K. „Heimkehr Eines Fragments“. WLBforum, Bd. 15, Nr. 2, 2013, S. 40-41, doi:10.53458/wlbf.v15i2.261.