Herrmann, C. „Empfang Der Buchpaten“. WLBforum, Bd. 18, Nr. 2, 2016, S. 38-39, doi:10.53458/wlbf.v18i2.317.