Trost, V. „Buchbinderwerkstatt Auf Reisen“. WLBforum, Bd. 3, Nr. 1, 2001, S. 21-22, doi:10.53458/wlbf.v3i1.487.