Scholz, C. „Internet @ Bibliotheken : Digital & Real: 5. InetBib-Tagung“. WLBforum, Bd. 2, Nr. 2, 2000, S. 13-15, doi:10.53458/wlbf.v2i2.524.