Ennen, J. und Losert, K. (2013) „Stammbuch Ludwig Karl Ludwig“, WLBforum. Stuttgart, 15(2), S. 44–45. doi: 10.53458/wlbf.v15i2.265.