Pust, H.-C. (2006) „Die BfZ auf dem Historikertag“, WLBforum. Stuttgart, 8(2/3), S. 44–45. doi: 10.53458/wlbf.v8i2/3.433.