Scholz, C. (2000) „Internet @ Bibliotheken : digital & real: 5. InetBib-Tagung“, WLBforum. Stuttgart, 2(2), S. 13–15. doi: 10.53458/wlbf.v2i2.524.