Herrmann, C. „VD18-Projekt Angelaufen“. WLBforum, Bd. 23, Nr. 2, November 2021, S. 10-12, doi:10.53458/wlbf.v23i2.984.